+420 601 369 109 vladimir.hubalek@hubaso.cz
Vyberte stránku

PO

POŽÁRNÍ OCHRANA 

POŽÁRNÍ OCHRANA

Požární ochranou rozumíme aplikaci technických i teoretických prostředků prevence požáru (např. povinné školení požární ochrany zaměstnanců, či školení obsluhy konkrétních zařízení), které vycházejí z požadavků platných předpisů a norem v oboru požární bezpečnosti.

Dokumentace

Organizace požární ochrany se plně odvíjí od provozovaných činností. Pomůžeme Vám zhodnotit, jestli provozujete činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, popřípadě bez těchto nebezpečí. Na základě tohoto hodnocení vytvoříme předepsanou dokumentaci (stanovení organizace PO, členění činností, požární řád, požárně poplachové směrnice, evakuační plán, řád ohlašovny požárů, posouzení požárního nebezpečí, dokumentace zdolávání požárů atd.)

Pomůžeme Vám dohledat chybějící stavební dokumentaci, kolaudační rozhodnutí, požárně technické zprávy či požárně bezpečnostní řešení. I v případě jejich trvalé ztráty zajistíme pasportizaci stavby.

Připravíme Vám komplexní řešení k Vašim objektům.

Školení

Provedeme Vám veškerá školení pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance. Proškolíme požární hlídky a preventisty.

Požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) a věcné prostředky PO (VPPO)

Pro zvýšení bezpečnosti navrhujeme vybavení PBZ a VPPO

Zajišťujeme veškeré PBZ a VPPO, včetně jejich kontrol a oprav

Jsme připraveni Vám zajistit jejich evidenci a dohlížet na stanovené periody kontrol

V případě odstavení PBZ stanovujeme a zajišťujeme náhradní řešení

Kontrolní činnost

Naučíme Vás jak provádět kontrolní činnost, pomůžeme Vám stanovit okruh lidí a jejich povinnosti ke kontrolám

Provádíme kontrolní činnost na vyžádání partnera ve všech jeho provozech (odstávky, zarážky apod.)

Provádíme komplexní audity, kdy dokážeme zhodnotit oblast jako celek

Provádíme ¼ letní a ½ letní kontroly na všech pracovištích v souvislosti s provozovanými činnostmi.

Navrhujeme řešení

Účastníme se kontrol od nadřízených autorit.

Zabezpečení akcí s větším počtem osob, popřípadě požárně nebezpečných prací

Zajistíme požární dohled profesionálními hasiči s patřičnou technikou dle typu akce respektive práce.